Obrazac za podnošenje zahteva

ZZPL jasno ističe da ne postoji obaveza organa vlasti da propiše obrazac za podnošenje zahteva, a čak i u slučaju da je organ vlasti propisao obrazac, građani nisu dužni da ga koriste.

Ipak, razlozi efikasnosti svakako preporučuju da se pristupi izradi obrasca za podnošenje zahteva, jer bi se na taj način olakšalo građanima da ostvare svoja prava, dok bi sa druge strane državnom organu bilo znatno olakšano postupanje po zahtevu, jer bi se predupredile brojne nejasnoće koje mogu da nastanu ako bi građani sami izrađivali zahteve, te bi se smanjilo vreme koje je potrebno da se po zahtevu postupi.

Obrazac bi na vidljivom mestu trebalo objaviti na sajtu državnog organa, u formatu koji omogućava građanima da ga lako prilagode svojim potrebama (npr. MS Word dokument), a trebalo bi da postoji i u papirnom obliku koji bi građani mogli da preuzmu u prostorijama organa vlasti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *