Da li u okviru organa vlasti treba da postoji lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti?

U svakom organu vlasti koji obavlja poslove koji uključuju prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, od suštinske je važnosti da postoji i odgovornost u okviru organizacije za zaštitu podataka o ličnosti, zbog čega je potrebno da postoji najmanje jedno lice koje je formalno zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti. Odgovornosti ovog lica mogu biti precizirane na dva načina:

Continue reading Da li u okviru organa vlasti treba da postoji lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti?

Koje poslove treba da obavlja osoba zadužena za zaštitu podataka o ličnosti?

Aktivnosti koje lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti treba da obavlja su sledeće:

  • učestvuje u pripremi opšteg akta o zaštiti podataka o ličnosti, predlaže njegove izmene i dopune i odgovorno je za njegovu primenu;
  • vrši kontrolu, predlaže i preduzima mere i daje savete o zaštiti podataka o ličnosti;

Continue reading Koje poslove treba da obavlja osoba zadužena za zaštitu podataka o ličnosti?

Da li u organima vlasti treba da postoji posebno radno mesto samo za poslove upravljanja podacima o ličnosti?

Imajući u vidu da je upravljanje podacima o ličnosti i održavanje velikih baza podataka jedna od osnovnih funkcija pojedinih organa vlasti, obim ovih poslova na prvi pogled može biti indikator za formiranje radnog mesta isključivo za obavljanje navedenih aktivnosti. Međutim, zaposleni na takvom radnom mestu bi morali da poseduju različita, krajnje heterogena znanja, pre svega iz oblasti kao što su IT i pravo, kao i odgovarajuće radno iskustvo. Zbog toga smatramo da bi organima vlasti bilo izuzetno teško da pronađu odgovarajuće kadrove opisanog profila. Takođe, za uspešno upravljanje podacima o ličnosti poželjno bi bilo da takvo radno mesto bude na visokom nivou hijerarhije, ako ne i najvišem (prva linija menadžmenta), da bi upravljanje podacima o ličnosti dobilo na značaju. Kako ovakvo rešenje nije primenjivo u organima vlasti, preporuka je da se poslovi iz domena upravljanja podacima dodele određenim zaposlenima, kao dodatne aktivnosti koje obavljaju pored redovnog posla.

Continue reading Da li u organima vlasti treba da postoji posebno radno mesto samo za poslove upravljanja podacima o ličnosti?

Ko iz organa vlasti treba da bude zadužen za zaštitu podataka o ličnosti?

S obzirom na opisane odgovornosti, jasno je da bi lice zaduženo za zaštitu podataka u ovom smislu trebalo da bude lice koje se nalazi na pozicijama višeg hijerarhijskog nivoa. Analiza primera dobre prakse u Srbiji i inostranstvu je pokazala da bi to lice trebalo da bude deo najviše linije menadžmenta.

Continue reading Ko iz organa vlasti treba da bude zadužen za zaštitu podataka o ličnosti?