Da li u okviru organa vlasti treba da postoji lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti?

U svakom organu vlasti koji obavlja poslove koji uključuju prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, od suštinske je važnosti da postoji i odgovornost u okviru organizacije za zaštitu podataka o ličnosti, zbog čega je potrebno da postoji najmanje jedno lice koje je formalno zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti. Odgovornosti ovog lica mogu biti precizirane na dva načina:

  • Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, čime bi zapravo odgovornost u okviru organizacije za zaštitu podataka o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju, bila prvenstveno vezana za radno mesto, ili više radnih mesta, i gde bi odgovornosti lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti bile definisane kroz opis posla radnog mesta na kojem se ono nalazi u organizacionoj strukturi;
  • Posebnom odlukom rukovodioca organa vlasti, kojom bi konkretan zaposleni, ili više njih, bio zadužen za zaštitu podataka o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *