Hosting

Hosting provajder na svojim serverima pohranjuje sve podatke koji čine jednu platformu i vodi računa o tome da on bude dostupan na mreži. Domen je registrovana jedinstvena URL adresa koja upućuje na sajt.
Prilikom odabira hostinga, treba obratiti pažnju na sledeće:

kvalitet i bezbednost server sale provajdera gde se sajt “fizički” nalazi;
dostupnost tehničke podrške koja ne zavisi samo od prijave i onlajn komunikcije;
mogućnost provere likvidnosti i reputacija hosting provajdera;
odsustvo rizika od primene regulative vezane za iznošenje podataka iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;

Tehnička podrška jedan je od najbitnijih segmenata usluge hostinga. U slučaju da nešto pođe po zlu, ova služba je tačka za kontakt koja mora biti potpuno koope- rativna kako bi se problem što pre rešio. Poželjno je odabrati kompaniju čija je služba tehničke podrške operativna danonoćno, svakog dana u nedelji.
Delovi platfome koji služe za pretragu i druge operacije vezane za podatke o ličnosti, trebalo bi da budu hostovani u okviru organizacije, a ne kod hosting provajdera.Takođe, kroz veb platformu korisnici ne treba da pristupaju centralnoj bazi, odnosno matičnoj evidenciji, već treba postaviti klon baze u tzv.demilitarizovanoj zoni i filtrirati sve upite koji dolaze u bazu kroz zaštitni zid (firewall).

SAVET
Zaštitni zid (firewall) je hardver ili softver koji u sklopu računarske mreže sprečava nepropisni ili neže- ljeni prenos podataka preko mreže, u skladu sa utvrđenim politikama privatnosti. Odgovarajućom konfiguracijom mrežnih barijera, zaštitni zid zatvara nepotrebne portove koje nijedna aplikacija na serveru ne koristi.
Demilitarizovana zona (DMZ) predstavlja fizičku ili logičku mrežu koja sadrži i objavljuje usluge jednog organa vlasti ka većoj i nepouzdanoj mreži, najčešće na Internetu. Celokupni saobraćaj, odnosno svi upiti koji se šalju bazi podataka prolaze kroz servere koji filtriraju maliciozne upite.
Klon baze podataka (database clone) je potpuna i odvojena kopija sistema baze podataka koja sadrži poslovne podatke, softver i bilo koje druge ap- likacije koje čine njenu okolinu. Kloniranje baze se razlikuje od replikacije po tome što je klonirano okruženje potpuno funkcionalno samo po sebi. Takođe, to okruženje može biti modifikovano usled promene konfiguracije ili podataka. Replikacija baze podrazumeva kreiranje i održavanje višestrukih kopija iste baze, pri čemu bi trebalo voditi računa o sihnronizaciji baza.
Hibridni hosting
Dobar hosting takođe podrazumeva decentralizaciju. Ne preporučuje se da se server za hostovanje sajta istovremeno koristi kao mejl server ili data centar. Veb server mora da bude dostupan sa javnog interneta, dok bi dostupnost data centra sa javnog interneta bio ozbiljan bezbednosni problem. Ukoliko postoji potreba da se podacima koji se nalaze u data centru pristupa na daljinu, za to je najbolje koristiti VPN usluge.

VPN

Bezbedan način za rad na daljinu je povezivanje putem virtuelne privatne mreže  (VPN – Virtual Private Network-). Reč je o usluzi stvaranja izdvojenog tunela između dva računara na javnoj mreži, koji se posebno šifruje radi zaštite. Od više vrsta virtualnih privatnih mreža najsigurnije je koristiti tzv. protokol bezbednog prenosa podataka (TSL – Transport Layer Security). Pored ovog protokola, preporučuje se i enkripcija saobraćaja.

Continue reading VPN