VPN

Bezbedan način za rad na daljinu je povezivanje putem virtuelne privatne mreže  (VPN – Virtual Private Network-). Reč je o usluzi stvaranja izdvojenog tunela između dva računara na javnoj mreži, koji se posebno šifruje radi zaštite. Od više vrsta virtualnih privatnih mreža najsigurnije je koristiti tzv. protokol bezbednog prenosa podataka (TSL – Transport Layer Security). Pored ovog protokola, preporučuje se i enkripcija saobraćaja.

U okviru jednog organa vlasti, VPN se može koristiti za prenos podataka između perifernih sistema, kao što su filijale, ispostave i slično, ka centralnom data centru organa. Kada je reč o komunikaciji sa partnerima i institucijama sa kojima se vrši razmena podataka (državni i nadzorni organi ili treća lica/firme koji održavaju sistem), korišćenje VPN tehnologije je neizbežno.

SAVET

Preporučeno je da treća lica koja pristupaju sistemu putem VPN-a pristupe isključivo zatvorenom delu sistema gde se nalaze podaci koji su tom licu potrebni za obavljanje posla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *