Koje poslove treba da obavlja osoba zadužena za zaštitu podataka o ličnosti?

Aktivnosti koje lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti treba da obavlja su sledeće:

 • učestvuje u pripremi opšteg akta o zaštiti podataka o ličnosti, predlaže njegove izmene i dopune i odgovorno je za njegovu primenu;
 • vrši kontrolu, predlaže i preduzima mere i daje savete o zaštiti podataka o ličnosti;

 • vrši nadzor u domenu upravljanja podacima o ličnosti;
 • predlaže pokretanje disciplinskog postupka u slučaju kršenja uredbi koje se odnose na upravljanje podacima o ličnosti;
 • predlaže i preduzima mere za posebno obeležavanje, zaštitu i sprečavanje neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti, a naročito osetljivim podacima;
 • predlaže i preduzima mere za istinito i potpuno obaveštavanje lica o obradi njihovih podataka o ličnosti;
 • preduzima sve druge mere za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa zakonom, naročito vodeći računa o zakonitosti, svrsishodnosti i srazmernosti obrade podataka o ličnosti;
 • obezbeđuje ostvarivanje svih prava koja lica imaju u vezi sa obradom podataka o ličnosti saglasno zakonu (pravo na obaveštenje, uvid, kopiju, kao i prava povodom izvršenog uvida);
 • obaveštava lica da su njihovi podaci bili predmet prodora u bezbednost podataka;
 • stara se o vođenju registra evidencija o obradi za svaku zbirku podataka rukovaoca i o objavljivanju na internet stranici rukovaoca;
 • obezbeđuje sprovođenje određene politike o zaštiti podataka o ličnosti među zaposlenima;
 • promoviše zaštitu podataka o ličnosti među zaposlenima radi razumevanja njihove uloge u zaštiti podataka; organizuje edukativne aktivnosti iz oblasti zaštite podataka o ličnosti za zaposlene;
 • prati regulativu iz oblasti zaštite podataka o ličnosti;
 • izveštava rukovodstvo o nivou zaštite podataka i predlaže mere za podizanje nivoa zaštite;
 • obavlja druge poslove koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *