Obrađivač podataka

Obrađivač je, kao i rukovalac, lice koje obrađuje podatke. Ipak, to nije lice koje samo određuje svrhu i načine obrade podataka, niti je to ustanovljeno zakonom za njegove potrebe, već je to lice kome rukovalac podataka na osnovu zakona ili ugovora poverava određene poslove u vezi sa obradom. To znači da je obrađivač odvojeni pravni entitet od rukovaca, te da obrađivač u kontekstu obrade podataka postupa u skladu sa nalozima koje mu je dao rukovalac.

U skladu sa tim, organ vlasti se može naći u ulozi obrađivača, ali takođe i u ulozi rukovaoca koji poverava određene poslove u vezi sa obradom drugom licu kao obrađivaču.

PRIMER 1: Javno preduzeće “Beograd vode” iz razloga nedostatka poslovnog prostora zaključi ugovor sa gradskom upravom Grada Beograda radi čuvanja dokumentacije u arhivi Grada Beograda. U odnosu na dokumentaciju koja sadrži određene podatke o ličnosti “Beograd vode” će biti rukovalac, a gradska uprava Grada Beograda će biti obrađivač, s obzirom da je ugovorom predviđeno da će za “Beograd vode” čuvati dokumentaciju u svojoj arhivi.

PRIMER 2: Javno preduzeće koje iz razloga bezbednosti i zaštite svoje imovine uvede sistem video nadzora u svoje prostorije, angažuje privatnu firmu na čijim serverima će se čuvati kopije snimaka u periodu od mesec dana. U ovom slučaju javno preduzeće je rukovalac, a obrađivač je privatna firma koja vrši obradu podataka (čuvanje video snimaka) po nalogu javnog preduzeća.

Bez obzira koji status ima organ vlasti, u odnosu rukovaoca i obrađivača moraju se poštovati sledeći principi:

 

 • Rukovalac može poveriti određene poslove u vezi sa obradom samo obrađivaču koji ima odgovarajuće tehničke i organizacione kapacitete za obradu podataka;
 • Rukovalac je odgovoran za izbor obrađivača;
 • Prava i obaveze rukovaoca i obrađivača treba da se urede ugovorom u pisanom obliku, koji treba da sadrži sledeće odredbe:
  • obavezu obrađivača da obrađuje podatke samo u okviru dobijenog ovlašćenja;
  • podaci se ne smeju koristiti u svrhe koje nisu ugovorene;
  • obavezu obrađivača da obezbedi organizacione i tehničke mere zaštite podataka;
  • zaposleni kod obrađivača imaju obaveze čuvanja poverljivosti podataka;
  • obaveze koje obrađivač ima po okončanju ugovorene obrade podataka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *