Svaki organ vlasti čiji poslovi zahtevaju prikupljanje i obradu podataka o ličnosti mora imati kontrolu nad pristupom podacima. Internim aktima i politikama neophodno je odrediti i definisati kako sistemu pristupaju zaposleni, a kako tehnička lica koja održavaju informacioni sistem, državni organi kojima je pristup podacima neophodan zbog poslovanja, korisnici usluga i treća lica.

Provera autentičnosti

Ponekad se usled prilično zahtevnog uspostavljanja složenog sistema dešava da se previdi pitanje lozinke, elementarnog nivoa zaštite. Kao najčešće korišćen metod odobravanja pristupa, lozinke treba da budu što kompleksnije. Za početak, treba savladati naviku da se za kriterijum dobre šifre uzima to koliko se ona lako pamti.

Continue reading Provera autentičnosti

Ovlašćenja

Autorizacija ili dodela ovlašćenja u okviru IS podrazumeva formiranje sistema privilegija i rola u skladu sa delatnostima svakog korisnika i prema sistematizaciji radnih mesta organa vlasti. Administratori sistema (IT služba) u saradnji sa zaposlenima koji su zaduženi za ljudske resurse i predstavnicima svih organizacionih jedinica treba da mapiraju IS, odnosno da odrede kojim delovima IS koji zaposleni treba da pristupaju u skladu sa potrebama posla.

Continue reading Ovlašćenja

Bezbednost baze podataka

Enkripcija i hešovanje

Zaštitu podataka pohranjenih u bazi, omogućava enkripcija odnosno šifrovanje podataka tako da ih je nemoguće rastumačiti bez šifre. Budući da računar sve sadržaje tretira kao brojeve, bez obzira da li je reč o tekstu ili slikama, proces šifrovanja praktično prevodi podatke u veliki skup besmislenih znakova koji se obrnutim procesom, uz pomoć jedinstvenog ključa, vraćaju u prvobitni oblik. S obzirom na važnost podataka koje organi vlasti obrađuju, enkripcija bi trebalo da bude standardna mera zaštite servera.

Continue reading Bezbednost baze podataka