Ovlašćenja

Autorizacija ili dodela ovlašćenja u okviru IS podrazumeva formiranje sistema privilegija i rola u skladu sa delatnostima svakog korisnika i prema sistematizaciji radnih mesta organa vlasti. Administratori sistema (IT služba) u saradnji sa zaposlenima koji su zaduženi za ljudske resurse i predstavnicima svih organizacionih jedinica treba da mapiraju IS, odnosno da odrede kojim delovima IS koji zaposleni treba da pristupaju u skladu sa potrebama posla.

SAVET

Najbolja implementacija ovlašćenja u okviru velikih sistema je upotreba kvalifikovanih digitalnih sertifikata. U sertifikat se zapisuju sve relevantne informacije o zaposlenom kao što su ime, prezime, radna pozicija, korisničko ime, mejl adresa i delovi sistema kojima taj korisnik ima pravo pristupa. Sadržaj digitalnog sertifikata je potpisan elektronskim potpisom odgovorne osobe (direktor ili rukovodilac organizacione jedinice).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *