Odgovornost i obaveze rukovaoca, obrađivača i korisnika podataka

Od statusa organa vlasti u konkretnom slučaju, zavisiće i njegove odgovornosti i obaveze.

Rukovalac je primarno odgovoran za obradu podataka o ličnosti i ima sve obaveze propisane ZZPL-om:

  • Obavezu da vrši obradu podataka u skladu sa zakonom i načelima obrade podataka;
  • Obavezu da primenjuje organizacione i tehničke mere za zaštitu podataka;
  • Odgovornost za izbor obrađivača;
  • Obavezu da obavesti lica o obradi pre samog početka obrade(član 15 ZZPL-a);
  • Obavezu da postupa po zahtevima za ostvarivanje prava (članovi 19-43 ZZPL-a);
  • Obaveze u vezi vođenja evidencija i Centralnog registra Poverenika (članovi 48-52 ZZPL-a).

Obrađivač ima:

  • Obavezu da vrši obradu podataka u skladu sa Zakonom i načelima obrade podataka;
  • Obavezu da primenjuje organizacione i tehničke mere za zaštitu podataka;
  • Obavezu da postupa u svemu u skladu sa nalogom koji mu je dao rukovalac.

Korisnik podataka ima:

  • Obavezu da vrši obradu podataka u skladu sa Zakonom i načelima obrade podataka.

U principu, za svaku obradu podataka je od presudnog značaja odrediti ko je rukovalac. “To znači da je prva i najvažnija uloga postojanja koncepta rukovaoca da se utvrdi ko je prvenstveno odgovoran za poštovanje pravila o zaštiti podataka o ličnosti, i da se utvrdi prema kome građani mogu ostarivati svoja prava. Drugim rečima, da se dodeli odgovornost.”[1] Ovo je veoma važno, jer rukovalac ima obavezu ali i mogućnosti da presudno utiče na zakonitu obradu podataka o ličnosti. Pored toga što i sam mora poštovati sve obaveze propisane ZZPL-om, on je odgovoran za izbor obrađivača i za zakonito ustupanje podataka korisniku podataka.

[1] Radna grupa za zaštitu podataka, Mišljenje o konceptu rukovaoca i obrađivača, 2010, strana 4. Dostupno na: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *