Svaki organ vlasti kao rukovalac podacima o ličnosti pruža različite usluge, odnosno obavlja poslove iz različitih domena, što znači da će svaki organ vlasti imati različite potrebe i da će informacioni sistem (IS) biti prilagođen poslovnom procesu. Struktura sistema jednog organa vlasti ogleda se u celokupnoj tehničkoj i organizacionoj šemi sistema, odnosno u hardveru i softveru, obradi podataka, administraciji pristupa podacima, kao i u vrsti baze podataka gde se ti podaci skladište. Da bi sistem bio zaštićen i siguran, sve segmente sistema bi trebalo uskladiti sa internim politikama poslovanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *